พญ. พัชราพร ผลพรไพบูลย์

patcharaporn 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ชั่วโมงคลินิก:

วัน เวลา คลินิก
อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 2 , 4) 09.00 - 12.00 หู คอ จมูก