การรักษา

บริการของเรา

บริการด้านสูติกรรม

 • ให้บริการตรวจสุขภาพ และปรึกษาด้านการเตรียมร่างกายแก่สตรีก่อนแต่งงาน และก่อนตั้งครรภ์
 • ให้บริการดูแลครรภ์และการคลอดบุตร ทั้งครรภ์ปกติและการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง
 • ให้บริการตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมและการตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์
 • บริการตรวจอัลตร้าซาวด์เพื่อตรวจดูติดตามการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์และเพศของทารก
 • ให้ความรู้เพื่อการดูแลครรภ์และการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์
 • การคุมกำเนิดทั้งชนิดชั่วคราวและถาวร เช่นการรับประทานยาคุมกำเนิด การใส่ห่วง การฉีดยาคุมกำเนิด การฝังยาคุมกำเนิดและการทำหมัน

บริการด้านนรีเวชวิทยา

 • ให้บริการตรวจรักษาโรคและอาการผิดปกติของสตรี เช่นประจำเดือนผิดปกติ การติดเชื้อในช่องคลอด เป็นต้น
 • ตรวจเช็คสุขภาพสตรีและการคัดกรองความเสี่ยงต่อสุขภาพสตรี และอวัยวะสืบพันธ์สตรีทุกชนิด เช่น
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจ Pap Smear และ Liquid base
 • การตรวจ HPV DNA
 • การตรวจเลือดคัดกรองมะเร็งต่างๆ (Tumor Maker)
 • การตรวจมะเร็งเต้านม (Mammography & Ultrasound Breast)
 • การป้องกันมะเร็งปากมดลูกในสตรีด้วยการฉีดวัคซีน HPV Vaccine
 • การรักษาโรคเฉพาะทางของสตรีทั้งด้วยวิธีให้ยาและการผ่าตัด เช่นการรักษาเนื้องอกในรังไข่ เนื้องอกมดลูก มะเร็งปากมดลูกและช่องคลอดเป็นต้น
 • การผ่าตัดอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานของสตรีเพื่อการรักษา
 • การตรวจมะเร็งปากมดลูกในรายที่สงสัยหรือมีความผิดปกติของปากมดลูกเพื่อยืนยันผลด้วยการทำ Colposcopy และการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ (Biopsy)
 • ตรวจรักษาโรคทางนรีเวชและมะเร็งของอวัยวะสืบพันธ์สตรี
 • ให้บริการปรึกษา การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคในสตรี

บริการคลินิกวัยทอง

 • ให้บริการตรวจสุขภาพวัยทอง การดูแลรักษาและให้คำปรึกษาแก่สตรีและบุรุษวัยทอง รวมทั้งการใช้ฮอร์โมนทดแทนในผู้ที่มีภาวะขาดฮอร์โมน
 • ให้บริการตรวจและรักษาภาวะกระดูกบาง ตรวจความหนาแน่นของกระดูก พร้อมให้คำแนะนำการป้องกันภาวะกระดูกบาง

เวลาที่เปิดให้บริการ

อาทิตย์ 8:00 น. - 12:00 น.; 13.00 - 20:00 น. พฤหัสบดี 8:00 น. - 12:00 น.; 13.00 - 20:00 น.
จันทร์ 8:00 น. - 12:00 น.; 13.00 - 20:00 น. ศุกร์ 8:00 น. - 12:00 น.; 13.00 - 16:00 น.
อังคาร 8:00 น. - 12:00 น.; 13.00 - 20:00 น. เสาร์ บริการฉุกเฉิน 24 ชม.
พุธ 8:00 น. - 12:00 น.; 13.00 - 20:00 น.    

โรคปวด (ทรมาน) ประจำเดือน อย่าปล่อยเฉย (อย่าละเลย) ตรวจรักษา แก้ไขปัญหาก่อนลุกลาม

Copy of ปวดประจำเดอน OPD resize