โครงการมิชชั่นสานสัมพันธ์เดินวิ่งเพื่อสุขภาพสู่การช่วยเหลือ

Mission Run for Health + Help 2019

Image

ขอขอบคุณที่ท่านสนใจกิจกรรมของเรา ต้องการลงทะเบียน

Thank you for your interest in our activity. To register, please

หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่นเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงมายาวนาน มุ่งมั่นพัฒนายกระดับการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพให้กับสังคมและประเทศชาติ บริการรับใช้ประชาชนผู้เจ็บป่วย ให้การสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยหลักการและวิธีการต่างๆ ตามมาตรฐานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้กว่า 65 ปีที่คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่นได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากสภาพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อยกมาตรฐานคุณภาพในการผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่นได้มีการจัดซื้อ จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียน การสอน และพัฒนาการจัดการต่างๆ ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ในปี ค.ศ. 2019 คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่นได้จัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ให้ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลได้ฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้วยเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีระดับสูง มีความทันสมัย มีปริมาณเพียงพอให้นักศึกษาสามารถใช้ฝึกจนเกิดความชำนาญเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ พร้อมที่จะออกไปให้บริการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เพื่อสนับสนุนแผนงานดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลมิชชั่นจึงร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่นจัดกิจกรรม “มิชชั่นสานสัมพันธ์เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพสู่การช่วยเหลือ : Mission Run for Health + Help 2019” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อหาทุนสนับสนุนแผนการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ของคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น
  2. เพื่อสานสัมพันธ์ ปลูกฝังความรัก สามัคคีในหมู่มวลสมาชิกศิษย์มิชชั่น ด้วยกิจกรรมเดิน วิ่ง และการทำงานจิตอาสาร่วมกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  3. เพื่อตอบรับและส่งเสริมกระแสการรักษ์สุขภาพด้วยการเดิน วิ่งในกลุ่มพยาบาล กลุ่มผู้ให้บริการสุขภาพ และประชาชนทั่วไป
กลุ่มเป้าหมาย
ประเภทและระยะทางวิ่ง-เดิน
การสมัครเข้าร่วมงาน
รางวัลและของที่ระลึก
เสื้อและป้ายเบอร์
บริการในงานแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน
กำหนดการโครงการ “มิชชั่นสานสัมพันธ์เดินวิ่งเพื่อสุขภาพสู่การช่วยเหลือ : Mission Run for Health + Help 2019”
สถานที่สำคัญและข้อมูลที่น่าสนใจ