Mission Run for Health + Help 2023
มิชชั่นวิ่งเพื่อสุขภาพสู่การช่วยเหลือ 2023

Mission Run 2023 Banner

Sunday, November 5, 2023, 05:00 – 09.00 A.M.
Venue: Mission Faculty of Nursing, Asia-Pacific International University, Muak Lek Campus
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 05.00-09.00 น.
พบกันที่: คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเซียแปซิฟิก วิทยาเขตมวกเหล็ก ต. มวกเหล็ก อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี

การสมัครโปรดปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ To register, please complete the following:

 1. โอนเงินค่าสมัครก่อนเริ่มกรอกข้อมูล 
  ผ่านบัญชีธนาคาร UOB สาขาโบ้เบ้
  ชื่อบัญชี สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลมิชชั่น
  เลขที่บัญชี 725-103-105-7 
  Transfer the registration fee prior to fill in the form
  Please pay via bank account: Mission Nurse Alumni Association
  UOB, Bobae branch
  Account no. 725-103-105-7
 2. กรอกข้อมูลสำคัญครบทุกช่อง (แสดงเครื่องหมาย *)
  Fill out information (Marked space with * required to fill in)
 3. โหลดหลักฐานการชำระเงินแนบในแบบฟอร์ม
  Downdload payment slip into the registration form
 4. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดส่งใบสมัคร
  Check the accuracy before submitting
 5. รอสัญญาณแจ้ง “การสมัครสมบรูณ์” ก่อนออกจากระบบ
  Wait for the signal indicating that the registration is complete before exit
 6. กรณีไม่สามารถกดส่งได้กรุณาติดต่อเบอร์ 0819372677
  In case you cannot submit this form please call 0819372677
 7. สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครท่านสามารถสั่งซื้อเสื้อเพิ่มได้ในราคาตัวละ 250 บาท กรุณาชำระค่าเสื้อที่สั่งเพิ่มในครั้งเดียวกับค่าสมัคร
ที่มา

คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น หนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันที่มีมาตรฐาน เป็นองค์กรการศึกษาที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลมานานกว่า 70 ปี สามารถผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพออกให้บริการในโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ มีการวางแผนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการจัดหลักสูตรการเรียนที่มุ่งเน้นด้านคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับด้านวิชาการที่ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม นอกจากการพัฒนาด้านวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่นได้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมในหลักสูตรการเรียนการสอน มีการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการเป็นลำดับ

ในปี พ.ศ. 2563 เกิดวิกฤตโรคร้ายแรงอุบัติใหม่ โควิด-19 ทำให้กระบวนการรักษา พยาบาลและมาตรการทางเวชปฏิบัติเปลี่ยนไปอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อการจัดการ การเรียนการสอนวิชาพยาบาลในหลายด้าน โดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วยไม่สามารถทำได้ คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่นโดยความร่วมมือของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลมิชชั่นและผู้มีจิตศรัทธาได้จัดทำ ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงทางการพยาบาลขึ้นเพื่อให้นักศึกษาพยาบาลได้ฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยในภาวะต่างๆได้อย่างสมจริง สร้างประสบการณ์ที่ดี ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนั้นยังมีแผนการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กว้างขวาง รองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น มีห้องเรียนและ พื้นที่ทำกิจกรรมที่สัมพันธ์กับวิชาเรียนในหมวดวิชาต่างๆ ทำให้การเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งๆขึ้นไป

Mission Run for Health + Help 2023: โครงการวิ่งเพื่อสุขภาพและส่งต่อความช่วยเหลือประจำปี 2023

เป็นโครงการที่เชิญชวนผู้มีใจรักในการออกกำลังกาย มาร่วมกันเดิน/วิ่งเพื่อสุขภาพ และโอกาสเดียวกันได้ร่วมกันส่งมอบความช่วยเหลือให้กับคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น ในการนำรายได้เข้าสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่
อันจะทำให้เกิดการพัฒนาการศึกษาด้านการพยาบาลก้าวหน้าต่อไปอีกยาวนาน วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น
2. เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบเป็นทุนสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น
3. เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเซียแปซิฟิกกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชน
ในอำเภอมวกเหล็ก และพื้นที่ใกล้เคียง
4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีและบริเวณใกล้เคียง

รายละเอียดการจัดกิจกรรม
ประเภทกิจกรรม
ประเภทรางวัล (ชายและหญิง)
การสมัครและกติกา
ค่าสมัคร
กติกาการแข่งขัน
การรับเสื้อและหมายเลขวิ่ง (ให้ผู้สมัครแจ้งวิธีการรับเสื้อในขั้นตอนการสมัคร)
เส้นทางวิ่ง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : +66(0)819372677
Line หมายเลข: 0638047810