โครงการผ่าตัดนัดล่วงหน้าสิทธิข้าราชการ

1
2

หมายเหตุ

  • กรุณานำบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประชาชนมาแสดงทุกครั้งที่มาติดต่อ

  • กรมบัญชีกลางกำหนดให้โรงพยาบาลสามารถเรียกเก็บเกินอัตราที่ตกลงไว้ โดยราคาดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากกรมบัญชีกลางแล้ว